DNEVNI CENTER ZA OTROKE IN MLADE
SKUPAJ V SKUPNOSTI

KJER SE DOGODIVŠČINE ŠELE PRIČNEJO ...

Če prihajaš iz Dravelj (ali pa iz katerega drugega konca Ljubljane) in obiskuješ osnovno ali srednjo šolo ter  ti je popoldan dolgčas, se nimaš kam dati, si želiš spoznati nove prijatelje, prebrati kakšno dobro knjigo ali pa potrebuješ pomoč pri domači nalogi, zaupen pogovor ali pa se samo umakniti od vsega dogajanja, potrkaj na naša vrata in vstopi. Pri nas si dobrodošel z vsemi svojimi stiskami, željami, dobre ali slabe volje. V našem centru je doma pogum, zato se ne ustrašimo nobenega izziva in pri nas domišljija ne pozna meja.

Dnevni center se nahaja na Kunaverjevi 2 v Dravljah. Obišči nas vsak dan od ponedeljka do petka med 11.00 in 17.00.

AKTIVNOSTI

Če prihajaš iz Dravelj (ali pa iz katerega drugega konca Ljubljane) in obiskuješ osnovno ali srednjo šolo ter  ti je popoldan dolgčas, se nimaš kam dati, si želiš spoznati nove prijatelje, prebrati kakšno dobro knjigo ali pa potrebuješ pomoč pri domači nalogi, zaupen pogovor ali pa se samo umakniti od vsega dogajanja, potrkaj na naša vrata in vstopi. Pri nas si dobrodošel z vsemi svojimi stiskami, željami, dobre ali slabe volje. V našem centru je doma pogum, zato se ne ustrašimo nobenega izziva in pri nas domišljija ne pozna meja.

Dnevni center se nahaja na Kunaverjevi 2 v Dravljah. Obišči nas vsak dan od ponedeljka do petka med 11.00 in 17.00.

Otroci in mladostniki od 6. do 18. leta, ki si želijo druženja z vrstniki v prijetnem in sproščenem okolju, potrebujejo pomoč pri delu za šolo (domače naloge, izdelovanje plakatov, seminarskih nalog, učenje), se želijo udeležiti raznolikih delavnic (ustvarjalne, športno-rekreacijske, pogovorne itd.) in hoditi na izlete ali pa potrebujejo pomoč in podporo pri reševanju različnih stisk in težav.

Dnevni center za otroke in mladostnike Skupaj v skupnosti je socialnovarstveni program metodološko usklajenih aktivnosti, ki so usmerjene v skupnostno delo z otroki, mladostniki in njihovimi družinami. Program je namenjen otrokom in mladostnikom, ki so prikrajšani za normalno družinsko življenje (uporabniki iz socialno ogroženih družin, iz neurejenih družin, itd.) oz. se srečujejo s težavami v odraščanju (izključenost, nesprejetost, učne težave, itd.). Namen programa je približati se mladim v njihovem okolju in povezati lokalno okolje, da deluje v njihovo dobro in obratno.

Dnevni center Skupaj v skupnosti deluje kot odprt sistem in se odziva na potrebe uporabnikov ter je posrednik med različnimi službami, organizacijami, skupinami in individualnimi uporabniki. Program sestavljajo različne aktivnosti, ki so metodološko usklajene in delujejo kot celota. Dnevni center uporabnikom nudi prijeten prostor, kjer se počutijo varne in sprejete. Mladim je na voljo vsak delovni dan (6 ur/dan).

Z različnimi metodami dela delujemo v smeri izboljšanja socialnih kompetenc za boljšo vključenost v družbo, razvijanja lastnih potencialov, izboljšanja odnosa do samega sebe in drugih, širjenja obzorij in oblikovanja lastne socialne mreže. V dnevnem centru uporabnikom nudimo pomoč pri šolskem delu, podporo in svetovanje pri reševanju težav, možnost vključitve v različne aktivnosti in zagotavljamo prostor za druženje in prostočasne dejavnosti.

V program so aktivno vključeni prostovoljci, ki nudijo podporo otrokom in mladostnikom. 

 • nuditi podporo otrokom in mladostnikom (s specifičnimi težavami) pri reševanju različnih stisk in težav (svetovanje);
 • vzpostaviti in krepiti socialno vključenost otrok in mladostnikov (krepitev socialne mreže uporabnikov);
 • motivirati za vključevanje v organizirane in aktivne oblike preživljanja časa v neformalnem okolju (kakovostno preživljanje prostega časa);
 • izboljšanje učnih navad, uspeha in odnosa do šolskih obveznosti;
 • zadovoljstvo uporabnikov;
 • krepiti socialne kompetence in druge uporabne spretnosti z namenom razvoja pozitivne samopodobe otrok in mladostnikov;
 • kontinuirano zagotavljati podporno mrežo pomoči za ogrožene otroke in mladostnike;
 • vključevati uporabnike kot so-oblikovalce, so-odločevalce, so-delavce – aktivna participacija;
 • sodelovati z organizacijami z namenom nudenja kakovostnejše pomoči uporabnikom;
 • omogočati uporabnikom prevzemanje pozitivnih ravnanj pri vzpostavljanju uspešnih oblik vedenja;
 • usmerjati uporabnike v aktivno reševanje svojega problema;
 • sodelovati pri vzdrževanju, preoblikovanju ali vzpostavitvi (nove) socialne mreže uporabnika. 

DELO S POSAMEZNIKOM oz. individualno delo v vseh svojih segmentih poteka po metodah opolnomočenja oz. iz perspektive moči. Z namenom izboljšanja kompetenc za boljšo vključenost in lažje delovanje v ožjem in širšem okolju uporabljamo metode zagovorništva, storitve osebne pomoči, pogovora in razgovora, napotitve k drugim strokovnim službam, sodelovanja z drugimi javnimi službami in nevladnimi organizacijami. Delo s posameznikom poteka po konceptu edinstvenega delovnega projekta pomoči in zajema naslednje aktivnosti:

 • Izdelava individualnega načrta pomoči v dogovoru z uporabnikom: vsebuje najpomembnejše točke dela z uporabnikom, želene cilje in aktivnosti za dosego ciljev.

Nudenje podpore, ki vključuje:

 • Druženje z vrstniki, s prostovoljci – pomembnimi drugimi,
 • Pogovore in neformalne razgovore: nudenje informacij, motiviranje, skupno iskanje rešitev, usmerjanje, itd.

Individualna pomoč:

 • pomoč pri vključevanju,
  učenje ustreznih načinov reševanja konfliktov,
  pomoč pri vzpostavljanju dobrih odnosov v družini in med vrstniki,
  razvijanje pogovora, dialoga in uspešnih načinov komuniciranja,
  podporne dejavnosti – izpolnjevanje obrazcev, pisanje prošenj, telefoniranje, iskanje informacij, itd.

Individualno svetovanje uporabnikom, ki se srečujejo s težavami in si želijo, da jim prisluhnemo in se pogovorimo o možnih načinih reševanja. Svetovanje omogoča mladim, da dobijo učinkovito pomoč pri reševanju problemov. Poteka kot:

 • kontinuiran proces za kompleksnejše težave po različnih terapevtskih metodah;
 • v obliki usmerjanja, podajanja informacij skozi pogovor.


Individualno svetovanje poteka tako, da uporabniki skupaj s svetovalcem definirajo problem, postanejo sodelavci v soustvarjanju rešitev, svetovalec pa jih z osebnim vodenjem usmerja k mobilizaciji moči, ki jo kot posamezniki imajo in jim tako pomaga vzpostaviti učinkovito kontrolo nad lastnim življenjem. Načini:

 • svetovanje se izvaja v dogovoru z uporabnikom ob predhodni privolitvi,
 • svetovalni razgovor je lahko le enkratno srečanje, svetovanje z istim posameznikom pa poteka po dogovoru (število srečanj je odvisno od posameznikovih potreb),
 • vzpostavimo varno in zaupno svetovalno okolje, ki spodbuja uporabnike k učinkovitemu reševanju težav,
 • skupaj definiramo probleme in cilje svetovanja,
 • svetovanec prevzame aktivno vlogo pri reševanju težav,
 • v procesu svetovanja spodbujamo vedenje, ki omogoča učinkovitejše zadovoljevanje potreb in uresničevanje realnih ciljev,
 • v proces svetovanja vključimo naravno socialno mrežo uporabnika (starši, stari straši, prijatelji, šolski delavci, itd.) in tako spodbujamo tudi druge njemu pomembne osebe, da prispevajo k uspešnemu soustvarjanju rešitev,
  razpolagamo z ustrezno bazo podatkov – tako lahko ljudem v stiski pomagamo z ustreznimi informacijami, ki so v pomoč pri razreševanju težav,
 • svetovanje traja v povprečju eno uro.

Nudenje individualne vzgojno učne pomoči:

 • pomoč pri domačih nalogah,
 • pomoč pri izdelavi plakatov, seminarskih nalog,
 • pomoč pri pripravi na pisno in ustno preverjanje znanja,
 • učenje sprejemljivih oblik vedenja itd.

Individualne konzultacije med supervizorjem in prostovoljcem, če se izpostavijo kot potrebne.

Delo z uporabnikom v centru poteka skozi celo leto, vsak delavnik med 11.00 in 17.00 uro (po dogovoru tudi izven delovnega časa).

Po telefonu in elektronski pošti smo dosegljivi vsak delovni dan 8.00 do 17.00.

DELO S SKUPINO je usmerjeno v vzpostavitev medsebojnega povezovanja, zadovoljevanja skupnih interesov, vzajemnosti in solidarnosti, v učenje in prenos znanja in v izboljšanje kakovosti življenja posameznika in skupine kot celote. Delo s skupino spodbuja in omogoča samopomoč med uporabniki, utrjevanje medsebojnih odnosov, učenje sodelovanja, timskega dela, spoštovanja različnosti in drugačnosti, strpnosti, prilagajanja, pogajanja, konstruktivne komunikacije in reševanja konfliktov, asertivnega vedenja itd. Skupinsko delo zajema tudi skupno načrtovanje aktivnosti, vzdrževanje in skrb za skupne prostore, delovne sestanke z uporabniki, skupinska praznovanja (rojstni dnevi, prazniki, pomembni dnevi). Prav tako vključuje tudi oblikovanje modela za kvalitetnejšo preživljanje nestrukturiranega prostega časa in vključevanje v različne tematske delavnice in aktivnosti dnevnega centra. (podčrtano besedilo bo vsebovalo hiperpovezavo do alinej)

Delavnice ki potekajo dvakrat tedensko v obsegu 2 ur:

 • delavnice učenja socialnih veščin (učenje uspešnejših oblik vedenja – upoštevanje skupnih dogovorov, spoštovanje drugih, sodelovanje, oblikovanje pozitivnih odnosov, konstruktivno komuniciranje, itd.),
 • bralne (spodbujanje učenja za življenje skozi branje pravljic, romanov, izobraževalne literature itd.),
 • funkcionalne (učenje kuhanja, ročnih del – šivanje, izdelovanja čestitk, itd., samooskrbe – sajenje semen, spoštovanja narave – večkratna oz. ponovna uporaba izdelkov in odpadnega materiala, varna raba interneta, itd.),
 • karierne (predstavitev poklicev, obisk podjetij, itd.) ,
 • medkulturne ( npr. dan afriške kulture, dan slovenske kulture, spoznavanje različnih tradicij, itd.),
 • pogovorne (o medosebnih odnosih, o spolnosti, o alkoholu, o šoli, o nasilju, itd.),
 • športno rekreacijske (pohodništvo, plavanje, rolanje, kolesarjenje, plezanje, plesanje, bovling itd.),
 • ustvarjalne aktivnosti (izdelava origamija, slikanje, risanje, oblikovanje itd.),
 • obiski različni kulturno izobraževalnih ustanov in drugih organizacij (muzeji, galerije, gledališča, CUDV, VDC, ČMC, DCA za starejše, taborniki) in
 • izleti (vožnja z vlakcem, vožnja z ladjico, pikniki, obisk gasilcev, obisk zavetišča za živali itd.)

Počitniški program:

 • Delavnice, ki potekajo vsak delovni dan med jesenskimi, zimskimi in poletnimi počitnicami v obsegu 4 ur: delavnice učenja socialnih veščin, bralne, funkcionalne, karierne, medkulturne, športno rekreacijske in ustvarjalne aktivnosti, obiski različni kulturno izobraževalnih ustanov in drugih organizacij in izleti.
 • Priprava na izvedbo aktivnosti in evalvacija skupaj z uporabniki

Nudenje vzgojno učne pomoči/pomoči za šolo:

 • Skupinske priprave na nacionalno preverjanja znanja
 • Vaje nastopanja pred skupino
 • Učenje sprejemljivih oblik vedenja

Skupinski razbremenilni pogovori:

 • Ob specifičnih temah, določenih dogodkih (konflikti v skupini, stresni dogodki itd.)
 • Skupinsko delo s prostovoljci
 • usposabljanje za prostovoljce: uvodno poteka v mesecu septembru, dvodnevno usposabljanje izvedemo v mesecu oktobru, nadaljevalna pa pripravimo glede na potrebe prostovoljcev.
 • supervizijska srečanja potekajo na 14 dni ob ponedeljkih popoldan in ob torkih dopoldan.
 • evalvacija in refleksija dela, planiranje nadaljnjega individualnega dela z otrokom.
 • Delo s skupino poteka na Zavodu MISSS, v bližnji okolici ter na lokacijah, za katere imamo predvideno izvajanje delavnic. Vključevanje v aktivnosti dela s skupino poteka na podlagi sodelovanja s strokovnimi delavci (osnovne in srednje šole, CSD, ipd.), na podlagi izražene želje staršev in samih otrok.

SKUPNOSTNO DELO Skupnostno delo oz. delo v skupnosti je usmerjeno v izboljšanje kakovosti življenja uporabnikov iz skupnosti in lažjo integracijo le-teh vanjo. Delo v skupnosti omogoča raziskovanje potreb skupaj s skupnostjo, aktivno participacijo skupnosti pri načrtovanju možnih rešitev, medsebojno sodelovanje in povezovanje, podporo in pomoč pri udejstvovanju in delovanju posameznikov znotraj skupnosti iz naše strani in podporo in pomoč med samimi člani skupnosti. Pri skupnostnem delu gre predvsem za usposabljanje in opremljanje posameznikov iz skupnosti s tistimi veščinami in znanji, ki jih le-ti potrebujejo za lažje funkcioniranje znotraj skupnosti in za preprečitev izključenosti in potisnjenosti na rob. Skupnostno delo zajema raznolike aktivnosti:

 • Sodelovanje z drugimi za uporabnika pomembnimi institucijami – povezovanje z različnimi akterji v lokalni skupnosti: centri za socialno delo, osnovnimi in srednjimi šolami, nevladnimi organizacijami, CUDV Draga, Dnevni center aktivnosti za starejše Šiška, ČMC Šiška, VDC Sonček Šiška, različnimi ponudniki storitvenih dejavnosti, kulturnimi ustanovami, policijo, Amnesty International Slovenija itd., s katerimi razvijamo možnosti skupnega sodelovanja pri nudenju podpore ciljni skupini uporabnikov.
 • Posredništvo med različnimi službami, organizacijami, skupinami in individualnimi uporabniki v skupnosti ter zagovorništvo.
 • Krepitev obstoječe socialne mreže in širjenje socialne mreže z vključevanjem uporabnikov v različne aktivnosti v dnevnem centru kot tudi v aktivnosti akterjev, s katerimi sodelujemo.
 • Delo z družino – vključevanje v izdelavo individualnega načrta skupaj z uporabnikom, pogovori, skupno iskanje rešitev itd.
 • Sodelovanje pri razvijanju uličnega dela (Mreža Mlada Ulica) z namenom vzpostavitve stika z uporabniki v njihovem neposrednem okolju in nudenja informacij o možnih alternativnih oblikah vedenja in preživljanja časa.
 • Sodelovanje na skupnostnih akcijah (Dan za spremembe) in dogodkih (Sončkov dan, ŠiškaFejst ipd.)
 • Skrb za sosesko, v kateri živijo uporabniki in spodbujanje družbeno odgovornega vedenja (opozarjanje na nesprejemljivost vandalizma ter spoštovanje našega skupnega javnega prostora).
 • Življenje v okolju z omogočenimi dostopi do virov podpore in pomoči s povezovanjem in sodelovanjem na medgeneracijski in medkulturni ravni ter med različnimi institucijami v sami skupnosti.
 • Skupnostno delo poteka kontinuirano vsak dan in je trajnostno naravnano. Poteka na podlagi sodelovanja s strokovnimi delavci osnovnih in srednjih šol, centrov za socialno delo, vzgojnih zavodov, domov za otroke in mladostnike, staršev, samih otrok in mladostnikov, drugih vladnih in nevladnih organizacij ter z neposrednim delom na terenu v strnjeni soseski, zbirališčih mladih.
Scroll to Top