Pritožbeni postopek

Uporabnikom so zagotovljene pravice do pritožbe v skladu s Kodeksom etičnih načel v socialnem delu, kot ga je predpisala Socialna zbornica Slovenije ter v skladu z internim aktom: Pravilnik o pritožbenem postopku z dne 8.9.2008 다운로드. S svojimi pravicami (tudi o možnosti pritožbe) so seznanjeni ob začetku sodelovanja.

V primeru pritožbe je predviden postopek obravnave znotraj Zavoda MISSS.  Pritožba se obravnava na strokovnem svetu Zavoda MISSS 더 지니어스 룰 브레이커 다운로드. V primeru, da se uporabnik s sklepom ne strinja, je uporabnik s sklepom obveščen o možnosti pritožbe na SZS.

Zavod MISSS (Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije) je zasebni zavod, zato lahko zoper delo posameznega strokovnega delavca ali strokovnega sodelavca VLOŽITE UGOVOR na SOCIALNO ZBORNICO SLOVENIJE, ki bo tudi preizkusila ugovor in določila, kaj naj se ukrene:

Naslov:  SOCIALNA ZBORNICA SLOVENIJE
Koseška cesta 8
1000 Ljubljana

Zakon o socialnem varstvu (ZSV – Uradni list RS, št 다운로드. 3/07) v 94. členu navaja, da če upravičenec ni zadovoljen s posamezno storitvijo lahko zoper delo strokovnega delavca ali strokovnega sodelavca VLOŽI UGOVOR pri Svetu socialnovarstvenega zavoda, zoper opravljeno storitev zasebnika pa na Socialno zbornico 다운로드.

Ugovor je potrebno vložiti v roku osem dni od opravljene storitve, zoper katero ugovarja.

Svet socialno varstvenega zavoda oziroma socialna zbornica preizkusi ugovor, določi, kaj naj se ukrene ter o tem obvesti upravičenca, ki je ugovarjal, v roku 15 dni od prejema ugovora 다운로드.

Na podlagi 5. točke 77. člena in 60. a člena ZSV je skupščina Socialne zbornice Slovenije dne 19.09.2003 sprejela PRAVILNIK O REŠEVANJU UGOVOROV ZOPER OPRAVLJENE SOCIALNO VARSTVENE STORITVE ZASEBNIKOV 중국 배틀그라운드 다운로드. V 8. členu pravilnik navaja, da se kot ugovor šteje vsak pisni akt, ki vsebuje pritožbo, prijavo in druga sporočila, iz katerih je razvidno nestrinjanje upravičenca z opravljeno socialno varstveno storitvijo zasebnika 다운로드.

Ugovor je popoln, če vsebuje:

– ime in priimek, rojstne podatke, naslov in podpis upravičenca,
– ime in naslov izvajalca ter opis in vrsto storitve, na katero upravičenec ugovarja,
– navedbo dejstev in argumentov ugovora 악동뮤지션 200 다운로드.

Ugovor lahko vsebuje tudi predlog morebitnih ukrepov zbornice.