Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 1

Namen operacije Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju

V času izvajanja operacije mladinski delavec sodeluje in se usposablja oziroma opravlja vsaj eno od naslednjih ključnih del oziroma pričakovanih aktivnosti: načrtovanje mladinskih programov v sodelovanju z mladimi, izvajanje mladinskih programov v sodelovanju z mladimi, vrednotenje programov mladinskega dela, vzpostavljanje in vzdrževanje sodelovalnih in zaupnih odnosov z mlado osebo, delovanje z mladimi v skupinah in timih, omogočanje mladim pridobivanje kompetenc ter izvajanje dejavnosti za razširjanje rezultatov dela mladih.

Na podlagi 4. člena ZJIMS bo mladinski delavec opravljal mladinsko delo na naslednjih področjih  mladinskega sektorja: avtonomija mladih, neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi, prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih, dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladi.

Naloge in aktivnosti mladinskega delavca

Mladinski delavec se bo vključeval v izvajanje mladinskih programov Zavoda MISSS – Dnevni center za otroke in mladostnike – Skupaj v skupnosti in Usposabljanje prostovoljcev za delo z otroki in mladostniki, ki bo udeležencu/-ki omogočila pridobivanje znanja pri delu z otroki, mladostniki in mladimi od 6. do 29. leta, s poudarkom na populaciji ranljivih skupin ter širše poznavanje delovanja nevladnih organizacij s področja mladinskega dela. Program zajema tudi sodelovanje z različnimi organizacijami s področja mladinskega dela in izobraževanja (mladinski centri, šole, CSD-ji, nevladne organizacije), organizacijo in koordinacijo prostovoljnega dela, pridobivanje prostovoljcev, usposabljanje in spremljanje dela prostovoljcev ter promocijo programov in aktivnosti Zavoda MISSS.

V programu se bodo izvajale naslednje ključne aktivnosti, za izvedbo katerih potrebujemo mladinskega delavca:

Neposredno delo z uporabniki: dnevni center (prostor prilagojen za aktivno preživljanje prostega časa mladih ter vključevanje v različne dejavnosti; druženje in preživljanje prostega časa je namenjeno tkanju novih prijateljskih vezi in krepitvi že obstoječih stikov s vrstniki, pridobivanju socialnih veščin), prostovoljno delo za nudenje podpore in pomoči otrokom in mladostnikom (druženje, nudenje pomoči in podpore, pogovori, skupne aktivnosti, nudenje učne pomoči- vzpostavitev zaupnega odnosa), individualno svetovanje in nudenje podpore:pogovor – nudenje podpore in pomoči, pomoč pri reševanju stisk in težav, zagovorništvo, Alpin (delavnice za otroke in mladostnike med letom – delavnice učenja socialnih veščin, funkcionalne delavnice, karierne delavnice, medkulturne delavnice, pogovorne delavnice, športno-rekreacijske delavnice in ustvarjalne delavnice), Alpin (delavnice za otroke in mladostnike v času zimskih, poletnih in jesenskih počitnic- delavnice učenja socialnih veščin, funkcionalne delavnice, karierne delavnice, medkulturne delavnice, pogovorne delavnice, športno-rekreacijske delavnice in ustvarjalne delavnice), pomoč pri opravljanju učnih obveznosti (podpora in pomoč pri delu za šolo – pri domačih nalogah, pri učenju, pri pripravi plakatov, seminarskih nalog itd.) –

Program omogoča, da mladinski delavec sodeluje v vseh fazah posameznih aktivnosti (načrtovanje in priprava, izvedba, evalvacija). Delo izvaja ob podpori in usmeritvah mentorja (udeležba na usposabljanjih, intervizijah, ustrezna in jasna navodila, potrebni delovni pripomočki, ustrezen delovni prostor). Vsa dela, ki jih bo izvajal mladinki delavecl bodo za uporabnike brezplačna.

Z različnimi aktivnostmi v programu nudimo pomoč pri razvijanju in krepitvi socialnega nadzora ter spodbujamo medsebojno sodelovanje in samopomoč med vrstniki.

Dnevni center za otroke in mladostnike Skupaj v skupnosti je socialnovarstveni program metodološko usklajenih aktivnosti, ki so usmerjene v skupnostno delo z otroki, mladostniki in njihovimi družinami. Celovito odgovarja na potrebe uporabnikov ter krepi njihovo vključenost v lokalno skupnost ob strokovni pomoči in podpori pri reševanju različnih stisk. Namen programa je pridobivanje novih socialnih izkušenj, znanj in učenje socialnih veščin, izvaja pa se s pomočjo prostovoljcev ali različnih usposobljenih izvajalcev pod vodstvom in z usmerjanjem strokovnih delavcev.

Pri mentorskem  delu bomo spodbujali avtonomnost dela in odločanja ter k soodločanju pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti

Mladinski delavec bo aktivno vključen v delo z mladimi in bo spodbujal participacijo in aktivno udeležbo mladih uporabnikov, vključen/a bo v individualno in skupinsko delo z mladimi, sodeloval/a pri intervizijah in bil/a deležna supervizijske obravnave ter timskih sestankov, seznanjen/a bo s postopki in pravili, ki veljajo v organizaciji za varno, urejeno in legalno poslovanje (varovanje osebnih podatkov, skrb za etično delovanje, spodbujanje in vzdrževanje kvalitetnih delovnih odnosov in odnosov z uporabniki, gospodarno delovanje znotraj organizacij) itd.

Cilji in rezultati operacije

Cilj operacije je spodbuditi in zagotoviti večjo zaposljivost mlade osebe iz ciljne skupine mladih javnega razpisa, kar povečuje možnosti njegove zaposlitve po izteku operacije ter prispeva k znižanju brezposelnosti mladih.

Ukrep za dosego cilja je spodbuda za zaposlitev mlade osebe iz ciljne skupine mladih javnega razpisa v mladinskem sektorju kot mladinski delavec na področju mladinskega dela.

Po zaključku operacije bo Zavod MISSS zaposlil mladinskega delavca za vsaj 1 mesec.

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada”

Logo MIZ

 

 

 

 

 

 

 

 

Več informacij o skladih Evropske unije: EU skladi